Najděte nejvhodnější školku pro vás. Vyhledávání a vyhledávač soukromých školek Praha.
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Kroužky

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – krom svátků, či jiných akcí

Výtvarně-keramický
Pondělky 15:15 – 16:00 hod. Po naplnění – pokračuje druhý od 16:00 – 16:45 hod

Cíl: Cílem kroužku je u dětí rozvinout výtvarné schopnosti a pěstovat v nich cit pro toto umění. Dát dětem prostor k vyzkoušení různých výtvarných technik – známých i méně známých za použití přírodních, tradičních i netradičních materiálů a přirozenou a hravou formou je během činností pobízet. Výhodou výtvarného kroužku je bezesporu také významný rozvoj jemné motoriky, jež je předpokladem pro zvládnutí psaní na ZŠ - zdokonalení úchopu – tzv. špetkový úchop. Dále se rozvíjí představivost, tvořivost a fantazie, tolik důležitá pro děti. Především však vytvořit radost z těchto činností a rozvinout u dětí jejich případné vlohy a schopnosti jakožto příprava pro vyšší stupeň uměleckého vzdělávání. Při práci s hlínou si procvičí prsty, ale také projeví svou fantazii, zručnost a tvořivost. Keramický kroužek dětem pomůže od malička budovat vztah k umění a naučí je využít smysluplně volný čas. Během kroužku si děti vytvoří hravými činnostmi výrobky z hlíny, předměty dekorační i užitkové hodnoty. Vyrobí si např. nádoby, hrnečky, misky, bylinkáče, květináče, glazované šperky, zvířátka, keramické hodiny, zvonečky, šperky ...… které si budou moci po vypálení v peci odnášet domů. Máme svoji keramickou pec, kde si výrobky sami vypálíme.

Nabídka činností:

 • výtvarné a pracovní činnosti
 • cvičení na uvolnění jemné motoriky
 • kreativní práce s různorodým materiálem
 • seznámení s výtvarným uměním ilustrátorů pro děti

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900kč/pololetí (v ceně zahrnuty náklady na materiál)


Anglický kroužek
Úterky 15:15– 16:00 hod

Cíl: Cílem kroužku je rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí dovednost užívat v praktickém životě více než svůj rodný jazyk. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, spoustě her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Díky efektivnímu rozdělení kroužku do věkových kategorií se každému dostane individuálního přístupu a tím i rychlejšího postupu na vyšší úroveň anglického jazyka. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a využití jejích výhod

Nabídka činností:

 • Říkanky v anglickém jazyce
 • Zpěv písní v anglickém jazyce
 • Rozpoznání zvířat, barev apod. v anglickém jazyce
 • Hry v anglickém jazyce
 • Poslech a čtení pohádek v anglickém jazyce
 • Logopedická cvičení pro správnou výslovnost

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900kč/pololetí


HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
Středy 15:15 – 16:00 hod

Cíl: Cílem kroužku je u dětí rozvíjet hudebně – pohybové schopnosti. Tj. správná tvorba tónu, práce s dechem, intonačně čistý zpěv, rytmické cítění, práce s dynamikou hlasu, ale také správná výslovnost, přirozený projev taneční a pohybový za využití říkadel a písní. Seznámit děti s různými hudebními nástroji a schopnost umět je aktivně používat. Důraz kladem zejména na Orffův hudební instrumentář, se kterým děti dále pracují na ZŠ. Důležitým aspektem kroužku je vytvořit u dětí zábavnou formou kladný vztah k hudbě a pohybu, který je s hudbou neodmyslitelně spjat. Především však vytvořit radost z těchto činností a rozvinout u dětí jejich případné vlohy a schopnosti jakožto příprava pro vyšší stupeň uměleckého vzdělávání.

Nabídka činností:

 • zpěv písní lidových a umělých
 • říkadla
 • tanec a hudebně pohybové hry zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem, hry spojené s hudbou
 • dechová, intonační a rytmická cvičení
 • hra na hudební nástroje – doprovod písní a tanečků
 • poslech a práce s klasickou hudbou světových skladatelů určenou pro děti

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800kč/pololetí


Sportovní hry s prvky gymnastiky a jógy
Čtvrtky 15:15 – 16:00 hod

Cíl: Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, tedy koordinaci pohybů, mrštnosti, posílení svalů, obratnosti, postřehu, rychlosti, koordinace, vytrvalosti, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj. Díky nárůstu civilizačních chorob, zejména obezity a špatného držení těla, budou do výuky zakomponovány prvky zdravotního cvičení. Děti se naučí pracovat individuálně i v týmech a přijímají výhru i prohru, jako součást života.

Nabídka činností:

 • pohybové hry – individuální, v týmech
 • honičky, relaxace, zklidňující hry
 • zdravotní cvičení
 • hry s náčiním
 • hry na rozvoj všestranných všeobecných schopností – k rozvoji úchopu míče, poskoky, výskoky, běh, postřeh atd.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800kč/pololetí


LOGOPEDICKÁ Příprava
Čtvrtky 16:00 – 16:45 hod

Cíl:Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Snaha o výuku zábavnou formou, využívání logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující v komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se tzv. logopedickou prevencí. Budou zařazeny: sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem, vyprávění pohádky podle předlohy i bez, dramatizace pohádky – hra na divadlo, grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč /pololetí
Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny.V naší školce probíhá také plavecká příprava, kdy dochází pod dozorem zkušených instruktorů plavání k seznamování dětí s vodním živlem, odbourávání strachu z vody a postupně i k základům plaveckého umění. Tento rok bude probíhat v úterý dopoledne cena 1.750 Kč/dítě – aprobace od 3 let věku + zvládnutá sebeobsluha (bližší informace pro rodiče našich žáků jsou k dispozici v "Rodičovské sekci" ---> Informace pro rodiče ---> Předplavecká výuka dětí).

Dále krom výše uvedených kroužků je možné využít tzv. externích kroužků tj. kroužků které jsme schopni zprostředkovat, ale probíhají na specializovaných cvičištích nebo ve specializovaných zařízeních. Jedná se zejména o kroužky jezdectví, golfu, tenisu, yogalates, squash apod., podmínkou pro vypsání podobných kroužků je dostatečný počet zájemců. Pokud byste měli zájem o zřízení obdobného kroužku a víte, že mezi rodiči by bylo zájemců více neváhejte kontaktovat management školy, budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců stran dětí! --
<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

14.8.2018
Téma pro tento týden je „Jedeme na dovolenou“. V průběhu cestovatelského týdne budeme poznávat svět, cizokrajná zvířata, africkou hudbu, a podíváme se i na mořské dno. Zkusíme si zahrát na africký hudební nástroj – bonga, vyrobit si dopravní prostředky, zazpívat si a vyrazíme dvakrát na výlet po okolí. Čeká nás toho opravdu mnoho, tak hurá vyrážíme :-).
7.8.2018
V pondělí jsme zahájili Sportovní týden v naší školce. Každý den si vyzkoušíme různé sportovní aktivity, při kterých si užijeme mnoho zábavy a posílíme naše tělo :-). A co všechno na nás čeká? Skoky přes různě vysoké překážky, skoky v pytli, na trampolíně, podlézání, běhání, práce s míčem, se švihadlem a mnoho dalšího. Ve čtvrtek nás dokonce čeká Stopovaná do Ďáblického lesa. Sportovní týden zakončíme v pátek olympiádou, kde si vyzkoušíme, jak jsme se přes ten týden zlepšili :-).
31.7.2018
Přelomový týden je ve znamení výtvarné výchovy. Každý den poznáváme nové techniky a vyrábíme úžasná umělecká díla (ohňostroje, zmrzliny, letní drinky, malování na látku…), která budou na konci týdne vystavena na odpolední vernisáži.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.