<%TAGY%>
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Zájmové odpolední kroužky

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – krom svátků, či jiných akcí

VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ KROUŽEK S VAŘENÍM
Pondělí 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvinout výtvarné schopnosti a pěstovat v nich cit pro toto umění. Dát dětem prostor k vyzkoušení různých výtvarných technik – známých i méně známých za použití přírodních, tradičních i netradičních materiálů. Výhodou výtvarného kroužku je bezesporu také významný rozvoj jemné motoriky, která je velice důležitá pro správný rozvoj grafomotoriky. Dále se rozvíjí představivost, tvořivost a fantazie, která je pro děti důležitá. Především by měl dělat dětem radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti. Při vytváření si procvičí prsty, svou fantazii, zručnost a tvořivost. Tento kroužek pomůže dětem budovat vztah k umění a naučí je kreativně využít volný čas. Máme svoji keramickou pec, kde si výrobky sami vypálíme a děti si je odnesou domů. Do kroužku bude také zařazena činnost lehkého vaření, kdy si děti samy připraví svůj pokrm.

Nabídka činností:

 • výtvarné a tvořivé činnosti
 • rozvoj jemné motoriky
 • kreativní práce s různorodým materiálem
 • vaření

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900 Kč/pololetí


ANGLICKÝ KROUŽEK
Úterý 15:15– 16:00 hod

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí anglický jazyk, stejně tak, jako svůj rodný. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, zábavných her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Díky individuálnímu přístupu ke každému dítěti dojde k rychlejšímu postupu na vyšší úroveň anglického jazyka. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a učit se přirozeným a zábavným způsobem.

Nabídka činností:

 • říkanky
 • zpěv písní
 • rozpoznání zvířat, barev, číslic, atd..
 • pohybové aktivity a hry
 • poslech a čtení pohádek
 • artikulační cvičení pro správnou výslovnost

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900 Kč/pololetí


HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KROUŽEK
Středa 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet hudebně – dramatické schopnosti. Z hudebních tj. správná tvorba tónu, práce s dechem, intonačně čistý zpěv, rytmické cítění, práce s dynamikou hlasu, ale také správná výslovnost, přirozený projev taneční a pohybový za využití říkadel a písní. Na kroužku se děti seznámí s různými hudebními nástroji a naučí se je aktivně používat. Důraz je kladem zejména na Orffův hudební instrumentář. Dramatická výchova bude rozvíjet estetické cítění a sociální dovednosti dětí pomocí divadelního a dramatického umění. Důležitým aspektem kroužku je vytvořit u dětí zábavnou formou kladný vztah k hudbě a dramatické výchově. Především však vytvořit radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti.

Nabídka činností:

 • zpěv písní lidových
 • říkadla
 • tanec a hudebně pohybové hry zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem, hry spojené s hudbou
 • dechová, intonační a rytmická cvičení
 • hra na hudební nástroje – doprovod písní a tanečků
 • poslech a práce s klasickou hudbou světových skladatelů určenou pro děti
 • dramatické činnosti - přirozeně "hrát si" na pohádky, které děti viděly nebo slyšely

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí


SPORTOVNÍ HRY S GYMNASTIKOU A PRVKY JÓGY
Čtvrtek 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, tedy koordinaci pohybů, mrštnosti, posílení svalů, obratnosti, postřehu, rychlosti, koordinace, vytrvalosti, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj. Díky nárůstu civilizačních chorob, zejména obezity a špatného držení těla, budou do výuky zakomponovány prvky zdravotního cvičení a jógy. Děti se naučí pracovat individuálně i v týmech a přijímat výhru i prohru, jako součást života. Na kroužek je potřeba: sportovní pohodlné oblečení, sportovní obuv

Nabídka činností:

 • pohybové hry – individuální, v týmech
 • honičky, relaxace, zklidňující hry, jóga
 • zdravotní cvičení
 • hry s náčiním
 • smysl pro fair play a učení se pravidel
 • hry na rozvoj všestranných všeobecných schopností – k rozvoji úchopu míče, poskoky, výskoky, běh, postřeh atd.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí


LOGOPEDICKÁ PREVENCE
Čtvrtek 16:00 – 16:45 hod

Cílem kroužku je procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření se na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Kroužek je veden zábavnou formou, s využitím logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se o tzv. logopedickou prevencí. Jsou zde zařazeny: sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadla, rozpočítadla, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem, vyprávění pohádek podle předlohy i bez, dramatizace pohádek – hra na divadlo, grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí
Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny.PLAVECKÝ VÝCVIK
Úterý 09:40 – 10:25 hod

V naší školce probíhá také plavecká příprava, pod dozorem zkušených instruktorů. Děti se seznamují s vodním prostředím, odbourávají strach z vody a postupně se učí základům plaveckého umění.

Na kroužek je potřeba:

 • plavky (dívky jednodílné), ručník, plavecké brýle, mýdlo, plavecká čepice, lahev s pitím, menší snack a vše dát do batůžku, který je dítěti pohodlný k nošení

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 1850 Kč/pololetí/dítě
Aprobace od 3 let věku + zvládnutá sebeobsluha Bližší informace pro rodiče našich dětí jsou k dispozici v "Rodičovské sekci" ---> Informace pro rodiče ---> Předplavecká výuka dětí.Dále krom výše uvedených kroužků je možné využít tzv. externích kroužků, které jsme schopni zprostředkovat. Probíhají mimo budovu naší MŠ. Jedná se zejména o kroužky jezdectví, golf, tenis, balet, apod., podmínkou pro vypsání podobných kroužků je dostatečný počet zájemců. Pokud byste měli zájem o zařízení obdobného kroužku a víte, že mezi rodiči by bylo více zájemců, neváhejte kontaktovat management mateřské školy. Budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců.
<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

3.8.2020
Týden plný sportu je konečně tady! Děti čekají Olympijské hry, výlet na kolech a koloběžkách a taky fotbalový zápas a basketball! Na každého čekají odměny a medaile, protože co je důležité? Ne vyhrát, ale zúčastnit se. :)
31.7.2020
Léto letí jako voda a první polovinu letní školky máme za sebou! Celý měsíc děti měly pestrý program plný venkovních aktivit v lese, v okolí a na naší zahradě. Počasí nakonec dovolilo i bazének, takže při vysokých teplotách se děti mohly zchladit. Přehoupneme se teď do druhé části léta, kde děti čeká spousty dalších skvělých zážitků!
17.7.2020
Závěr pirátského týdne děti oslavily skvělým karnevalem. Do školky se ráno přišlo hned v maskách, které byly naprosto suprové! Celý den se nesl v duchu zábavy, tance, oslavy a pohody.
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content