<%TAGY%>
Facebook icon Google icon twitter icon englisch flag icon  russian flag icon  
je dle §143 ods. 1 a podle §148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zapsána jako mateřská škola, č.j S-MHMP 970277/2011 a je zařazena do sítě školských zařízení MŠMT
Kontakty
Více
Program
Více
Ceník
Více

Kritéria pro přijetí dítěte a přijímací řízení do Mateřské školy Královská na školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v Královské mateřské škole registrované MŠMT probíhá formou individuálních schůzek zákonných zástupců s vedením MŠ. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky, zahrady a prodiskutovat veškeré dotazy, které vás budou zajímat. Též je možné prohlédnout již dopředu naše prostory na webových stránkách formou virtuální prohlídky. Cílem společné schůzky by mělo být vzájemné vyjasnění, zda se náš bilingvní vzdělávací program shoduje s vašimi představami. Pokud bude schůzka naplánovaná v hodinu, kdy neprobíhá edukační program ve třídách, mohou se rodiče setkat též s našimi pedagogy, nahlédnout do tříd a jejího zázemí. Schůzka by měla pomoci se seznámit s filozofií naší KMŠ a rozhodnout, jakým programem v našich bilingvních třídách začít – v návaznosti na věk dítěte a možnostmi vzdělávání v rámci našeho školního vzdělávacího systému.

Registrační formulář – přihláška
Nezávazné přihlášky na školní rok 2020/2021 přijímáme od března 2020 do června 2020. Pořadí došlých Registračních formulářů je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ.

Registrační formulář ke stažení zde.

Vyplněný Registrační formulář odešlete na email: info@skolkakobylisy.cz (případně je možné vhodit do naší poštovní schránky nebo předat osobně v kanceláři ředitelky školy).

Schůzka se zákonnými zástupci dítěte
Na základě Registračního formuláře vyzývá MŠ zákonné zástupce dítěte k osobní schůzce, která proběhne ve školce za účasti ředitelky/zástupkyně MŠ (podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky). Na schůzku preferujeme vzít i dítě, které by mělo být zapsáno do školky. Rodiče též obdrží rodičovskou příručku a další informační materiály, které si následně mohou v klidu pročíst v domácím prostředí.

Po absolvování schůzky dostávají rodiče e-mailem k náhledu smlouvu. K podpisu smlouvy dochází až po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

K podpisu smlouvy již bude třeba přinést potvrzený Evidenční list od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře ČR nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. S nástupem dítěte do kolektivu MŠ též formulář Bezinfekčnosti. Oba tyto formuláře obdrží při první schůzce. S podpisem smlouvy se zákonný zástupce zavazuje k uhrazení registračního poplatku, jistiny (která je vratná dle smlouvy) a zároveň k úhradě školného a stravného na první školní započatý měsíc.

Přednostně jsou přijímány:

  1. Sourozenci dětí, kteří mateřskou školu nebo její přidružené programy navštěvují, v minulosti navštěvovali nebo jejichž sourozenci navštěvují jiný stupeň vzdělávání v systému škol Královská.
  2. Děti se zájmem o zápis do programu 5 denní docházky.
  3. Děti dle věku v tomto pořadí: přednost mají pětileté s povinnou předškolní docházkou, následně čtyř a tříleté děti. Následně děti mladší tří let, které nenosí pleny, převlékají se s minimální pomocí, jsou schopné následovat jednoduchá pravidla, odloučit se od rodičů a adekvátně vyjádří své potřeby.

Pokud to dovoluje kapacita školy, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

<%ClanekPrecteno%>

Co je nového ve školce:

18.3.2020
I když se teď momentálně nesetkáváme společně ve školce, naše děti se rozhodně nemusí nudit. Denně naši učitelé posílají přípravu na aktuální den, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové i hudební činnosti. Dokonce jsme založili i youtube kanál, kde najdou rodiče mnoho námětů na práci doma s dětmi. Snažíme se tak aktivně pracovat, jak nám to situace dovoluje a zpříjemňovat tak dětem i rodičům dny.
17.3.2020
Vzhledem k aktuální situaci a šíření nemoci COVID 19 nejen u nás v ČR, ale po celém světě, jsme se rozhodli školku dočasně zavřít. Naši MŠ jsme nechali v provozu takřka do poslední možné chvíle, ale po rozhodnutí krizového štábu MČ Prahy 8 a posledním opatření vlády je situace neudržitelná i s ohledem na chybějící zdravotnický materiál, který je v takové situaci nezbytnou součástí pro MŠ. Pevně věříme, že se situace co nejdříve zlepší a my se opět setkáme ve školce. Přejeme všem pevné zdraví!
8.3.2020
Krásný Mezinárodní Den Žen přejeme. :-)
X
Content

Máte zájem o franchising školky?

Neváhete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 199 999

Partnerství umožňuje výrazně snížit rizika podnikání, jistější a rychlejší vstup na trh, umožnuje vynaložit nižší počáteční náklady, získání know-how a rozsáhlou vstupní podporu.

Content
Docházka žáků do školky je dočasně pozastavena vzhledem k probíhajícím protiepidemiologickým opatřením, které mají za úkol chránit žáky školky a jejich rodiny, stejně jako zaměstnance školky s rodinami. Zápis do školky pozastaven není. Postup zápisu zde. Zaměstnanci školky dále pracují z domova, připravují denně program pro děti na doma, tak aby děti mohly dále zlepšovat své dovednosti a aby měly zábavu a soutěže na dobu trvání karanténních opatření.