Zajímavosti a přednosti školy

Přednosti královské mateřské a základní školy

Vlastní vzdělávací materiály v českém i anglickém jazyce

Nízký počet žáků ve třídě/skupině – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka

Párová výuka – český a anglický pedagog učí společně – přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji 

Matematiku vyučujeme metodou profesora Hejného – protože  k žákům přistupujeme individuálně, snažíme se o to stejné i směrem k učitelům a proto jim necháváme volnost ve využití i dalších metod výuky.

Čtení metodou tří startů – základem metody tří startů je analyticko-syntetická metoda, ve které jsou nově uplatněny prvky, které dosud využívala pouze metoda genetická.

Tematická výuka, krátkodobé i dlouhodobé projekty – projektové školy v přírodě. Cílem je celistvé pochopení a učení se v souvislostech.

Využívání prvků metody Step by Step (Začít spolu) – projektové učení, integrovaná tematická výuka a podnětné prostředí ve třídě. Vzdělávací centra s nadstandardním vybavením pomůcek a materiálů. 

Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka – přirozená komunikace v obou jazycích

Kvalitní tým motivovaných pedagogů – klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu.

Žák je centrem pozornosti – podněcujeme u dětí touhu poznávat, věci si propojovat a nahlížet na ně z různých úhlů pohledu

Moderní technologie ve výuce – interaktivní tabule, tablety, notebooky – jsou přirozenou součástí každodenního života člověka. Nejsou formou vzdělávání, ale jejím prostředkem – stejně jako knihy, hry, pastelky, …

Žáci se podílejí na utváření školních pravidel – pravidelné ranní kruhy v rámci tříd, skupin i celé školy. Žáci mají možnost se vyjadřovat k životu ve škole.

Venkovní učebna – k netradiční výuce mimo školní třídy ve dnech příznivého počasí a zároveň jako oddychový prostor pro děti ve školní družině i k odpočinku žáků o poledních přestávkách.

Systém hodnocení – mladší žáci jsou hodnoceni slovně, od vyšších ročníků pak kombinovanou formou známky a slovním hodnocením.

Partnerství rodina – škola – přímá a otevřená komunikace, setkávání se v modelu žák – rodiče – učitel, individuální konzultace, neformální setkávání u šálku čaje či kávy.

Multikulturní prostředí – podporuje respekt k ostatním i individuální přístup.

Malá škola s dobrou atmosférou – spolupráce mezi třídami, množství mimoškolních aktivit, zájmových kroužků. Akce nejen pro žáky, ale i jejich rodiče a sourozence.

Zdravý životní styl – žáci jsou vedeni k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme kvalitní a vyvážené školní stravování. Přirozenou součástí výuky je i enviromentální výchova. Žáci mají možnost chovat zvířátko, účastnit se aktivit zaměřených na péči o přírodu ať už v okolí školy či na projektových výjezdech. Všichni společně třídíme odpad.

©2023 Královská mateřská škola a základní škola s.r.o.