Search
Close this search box.

Náhrady školného

Náhrady školného

Školné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do mateřské školy nebo k době uvedené ve Smlouvě o poskytnutí péče o Vaše dítě. Toto „školkovné“ se hradí měsíčně. Tyto platby nám dovolují poskytovat Vašim dětem kontinuální péči po dobu trvání smluvního vztahu.

Z důvodu rodinné dovolené v období letních prázdnin, častější nemocnosti mladších dětí nebo nově adaptujících, poskytujeme rodičům platících v měsíčních splátkách možnost, jak vyčerpat dny absence dvěma způsoby:

– Pokud dítě nedochází do školky 5 dní v týdnu, mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku v dny, které nejsou nasmlouvané ve smlouvě. Vždy je ale nutné se na této náhradě předem domluvit s vedením MŠ a následně ji zadat do systému docházky. Náhrady lze vybírat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku.

– U dětí zařazených do programu 5 dní v týdnu, mají rodiče nárok na kompenzaci ve výši 200 Kč / omluvený den nepřítomnosti u celodenního programu, ve výši 150 Kč / omluvený den nepřítomnosti u programu do 15 hod a ve výši 100 Kč / omluvený den nepřítomnosti u polodenního programu do 12:30 hod. Tato kompenzace je odečtena z faktury za školné na následující měsíc. 

– U dětí v režimu povinného předškolního vzdělávání a povinné docházky (§ 34 a 34a ŠZ), se možnost poskytnout kompenzace provozovatelem vylučuje. Provozovatel je oprávněn z tohoto učinit výjimku, pokud zákonný zástupce doloží potvrzení od lékaře prokazující, že dítě bylo v daném období dlouhodobě (déle než měsíc) nemocné.

Slevy a kompenzace nelze kumulovat.