Search
Close this search box.

Zájmové odpolední kroužky

Zájmové kroužky ve školce - kindergarten clubs

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – krom svátků, či jiných akcí

Výtvarně-keramický kroužek s vařením

Pondělí 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvinout výtvarné schopnosti a pěstovat v nich cit pro toto umění. Dát dětem prostor k vyzkoušení různých výtvarných technik – známých i méně známých za použití přírodních, tradičních i netradičních materiálů. Výhodou výtvarného kroužku je bezesporu také významný rozvoj jemné motoriky, která je velice důležitá pro správný rozvoj grafomotoriky. Dále se rozvíjí představivost, tvořivost a fantazie, která je pro děti důležitá. Především by měl dělat dětem radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti. Při vytváření si procvičí prsty, svou fantazii, zručnost a tvořivost. Tento kroužek pomůže dětem budovat vztah k umění a naučí je kreativně využít volný čas. Máme svoji keramickou pec, kde si výrobky sami vypálíme a děti si je odnesou domů. Do kroužku bude také zařazena činnost lehkého vaření, kdy si děti samy připraví svůj pokrm.

Nabídka činností:

výtvarné a tvořivé činnosti
rozvoj jemné motoriky
kreativní práce s různorodým materiálem
vaření

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí

Škola rocku

Úterý 15:15– 16:00 hod

Cílem kroužku je rozvíjet hudební sluch a smysl pro rytmus. Kroužek je založený na rock ‘n’ rolu. Ve Škole Rocku se děti naučí vše o rytmu a tempu. Zaměříme se na rytmizaci těla a hru na hudební nástroje jako je kytara, klavír, bubny nebo Orffův instrumentář. Všechny nástroje si budou moci děti vyzkoušet a aktivně je používat. Děti budou zpívat, tančit a hrát spolu se svými oblíbenými písničkami, které jsou dnes v pop-kultuře: písničky z filmů, které se jim líbí, kreslené filmy, na které se dívají i písničky, které slyší doma. Děti zažijí první zkušenost s tím, jaké to je hrát hudbu SPOLU v prostředí kapely nebo souboru. Našim cílem nebude složit nový hit, ale podpořit u dětí lásku k hudbě a získat zkušenosti, kamarádství a přátelství, které jim hudba může přinést do života. Podstatné není, aby se děti naučily hrát plně na hudební nástroj, ale aby je hudba bavila a mohly se v tomto směru plně rozvíjet.

Cena:

2900 Kč / pololetí

Kroužek českého jazyka pro děti

Pondělí 15:15– 16:00 hod

Kroužek je určený všem dětem pocházejících z bilingválního prostředí nebo dětem
s odlišným rodným jazykem, tzn. dětem, které pochází z jiného jazykového a kulturního
prostředí a potřebují podporu učitele při osvojování českého jazyka. Cílem kroužku je
procvičování českého jazyka v menší skupině dětí s využitím několika tematických okruhů, jež
jsou dětem známé a blízké – seznamování, třída, rodina, co rád/a dělám, oblečení apod.
K porozumění zde napomáhá časté využívání neverbálních prostředků (gesta, miminka) a
vizuální podpora (obrázky, předměty, piktogramy). Zařazovaná jsou různá rytmická cvičení –
rytmizace podle obrázku, pracovní listy, krátká říkadla, hra na hudební nástroje, jednoduché
popěvky, práce s knihou, rozvoj smyslového vnímání – zraková a sluchová percepce, rozvoj
orientace v čase a prostoru, rozvoj paměti, pozornosti a myšlení.

Cena:

2900 Kč / pololetí

Anglický kroužek

Středa 15:15– 16:00 hod

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí anglický jazyk, stejně tak, jako svůj rodný. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, zábavných her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Díky individuálnímu přístupu ke každému dítěti dojde k rychlejšímu postupu na vyšší úroveň anglického jazyka. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a učit se přirozeným a zábavným způsobem.

Nabídka činností:

říkanky
zpěv písní
rozpoznání zvířat, barev, číslic, atd..
pohybové aktivity a hry
poslech a čtení pohádek
artikulační cvičení pro správnou výslovnost

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí

Dramaticko - taneční kroužek

Čtvrtek 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet dramatické schopnosti a vnímání tanečního rytmu i hudby. Z hudebních tj. správná tvorba tónu, práce s dechem, intonačně čistý zpěv, rytmické cítění, práce s dynamikou hlasu, ale také správná výslovnost. Při užití tance se především naučí přirozený taneční a pohybový projev s použitím říkadel a písní. Tělo si děti protáhnout za využití dětské jógy. Dramatická výchova bude rozvíjet estetické cítění i sociální dovednosti  pomocí divadelního a dramatického umění. Důležitým aspektem kroužku je vytvořit u dětí zábavnou formou kladný vztah k tanci, hudbě a dramatické výchově. Především však vytvořit radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti.

Nabídka činností:

zpěv písní lidových
říkadla
tanec a hudebně pohybové hry zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem, hry spojené s hudbou
dechová, intonační a rytmická cvičení
hra na hudební nástroje – doprovod písní a tanečků
poslech a práce s klasickou hudbou světových skladatelů určenou pro děti
dramatické činnosti – přirozeně „hrát si“ na pohádky, které děti viděly nebo slyšely

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí

Sportovní hry s gymnastikou a prvky jógy

Pátek 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, tedy koordinaci pohybů, mrštnosti, posílení svalů, obratnosti, postřehu, rychlosti, koordinace, vytrvalosti, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj. Díky nárůstu civilizačních chorob, zejména obezity a špatného držení těla, budou do výuky zakomponovány prvky zdravotního cvičení a jógy. Děti se naučí pracovat individuálně i v týmech a přijímat výhru i prohru, jako součást života. Na kroužek je potřeba: sportovní pohodlné oblečení, sportovní obuv.

Nabídka činností:

pohybové hry – individuální, v týmech
honičky, relaxace, zklidňující hry, jóga
zdravotní cvičení
hry s náčiním
smysl pro fair play a učení se pravidel
hry na rozvoj všestranných všeobecných schopností – k rozvoji úchopu míče, poskoky, výskoky, běh, postřeh atd.

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí

Logopedická prevence

Středa 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření se na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Kroužek je veden zábavnou formou, s využitím logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se o tzv. logopedickou prevenci. Jsou zde zařazeny: sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadla, rozpočítadla, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem, vyprávění pohádek podle předlohy i bez, dramatizace pohádek – hra na divadlo, grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí

Plavecký výcvik

Středa 09:40 – 10:25 hod

V naší školce probíhá také plavecká příprava, pod dozorem zkušených instruktorů. Děti se seznamují s vodním prostředím, odbourávají strach z vody a postupně se učí základům plaveckého umění. Aprobace od 4 let věku + zvládnutá sebeobsluha. Bližší informace pro rodiče našich dětí jsou k dispozici v „Rodičovské sekci“ —> Informace pro rodiče —> Předplavecká výuka dětí.

Na kroužek je potřeba:

plavky (dívky jednodílné), ručník, plavecké brýle, mýdlo, plavecká čepice, lahev s pitím, menší snack a vše dát do batůžku, který je dítěti pohodlný k nošení

Doba trvání 1 lekce:

45 minut

Cena:

2900 Kč / pololetí / dítě

Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny.


Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců.