Zájmové odpolední kroužky

Kroužky v KMŠ

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – krom svátků, či jiných akcí

VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ KROUŽEK S VAŘENÍM

Pondělí 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvinout výtvarné schopnosti a pěstovat v nich cit pro toto umění. Dát dětem prostor k vyzkoušení různých výtvarných technik – známých i méně známých za použití přírodních, tradičních i netradičních materiálů. Výhodou výtvarného kroužku je bezesporu také významný rozvoj jemné motoriky, která je velice důležitá pro správný rozvoj grafomotoriky. Dále se rozvíjí představivost, tvořivost a fantazie, která je pro děti důležitá. Především by měl dělat dětem radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti. Při vytváření si procvičí prsty, svou fantazii, zručnost a tvořivost. Tento kroužek pomůže dětem budovat vztah k umění a naučí je kreativně využít volný čas. Máme svoji keramickou pec, kde si výrobky sami vypálíme a děti si je odnesou domů. Do kroužku bude také zařazena činnost lehkého vaření, kdy si děti samy připraví svůj pokrm.

Nabídka činností:

 • výtvarné a tvořivé činnosti
 • rozvoj jemné motoriky
 • kreativní práce s různorodým materiálem
 • vaření

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900 Kč/pololetí

ANGLICKÝ KROUŽEK

Úterý 15:15– 16:00 hod

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí anglický jazyk, stejně tak, jako svůj rodný. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, zábavných her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Díky individuálnímu přístupu ke každému dítěti dojde k rychlejšímu postupu na vyšší úroveň anglického jazyka. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a učit se přirozeným a zábavným způsobem.

Nabídka činností:

 • říkanky
 • zpěv písní
 • rozpoznání zvířat, barev, číslic, atd..
 • pohybové aktivity a hry
 • poslech a čtení pohádek
 • artikulační cvičení pro správnou výslovnost

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2900 Kč/pololetí

HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KROUŽEK

Středa 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet hudebně – dramatické schopnosti. Z hudebních tj. správná tvorba tónu, práce s dechem, intonačně čistý zpěv, rytmické cítění, práce s dynamikou hlasu, ale také správná výslovnost, přirozený projev taneční a pohybový za využití říkadel a písní. Na kroužku se děti seznámí s různými hudebními nástroji a naučí se je aktivně používat. Důraz je kladem zejména na Orffův hudební instrumentář. Dramatická výchova bude rozvíjet estetické cítění a sociální dovednosti dětí pomocí divadelního a dramatického umění. Důležitým aspektem kroužku je vytvořit u dětí zábavnou formou kladný vztah k hudbě a dramatické výchově. Především však vytvořit radost a rozvinout jejich vlohy i schopnosti.

Nabídka činností:

 • zpěv písní lidových
 • říkadla
 • tanec a hudebně pohybové hry zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem, hry spojené s hudbou
 • dechová, intonační a rytmická cvičení
 • hra na hudební nástroje – doprovod písní a tanečků
 • poslech a práce s klasickou hudbou světových skladatelů určenou pro děti
 • dramatické činnosti – přirozeně „hrát si“ na pohádky, které děti viděly nebo slyšely

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí

SPORTOVNÍ HRY S GYMNASTIKOU A PRVKY JÓGY

Čtvrtek 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, tedy koordinaci pohybů, mrštnosti, posílení svalů, obratnosti, postřehu, rychlosti, koordinace, vytrvalosti, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj. Díky nárůstu civilizačních chorob, zejména obezity a špatného držení těla, budou do výuky zakomponovány prvky zdravotního cvičení a jógy. Děti se naučí pracovat individuálně i v týmech a přijímat výhru i prohru, jako součást života. Na kroužek je potřeba: sportovní pohodlné oblečení, sportovní obuv

Nabídka činností:

 • pohybové hry – individuální, v týmech
 • honičky, relaxace, zklidňující hry, jóga
 • zdravotní cvičení
 • hry s náčiním
 • smysl pro fair play a učení se pravidel
 • hry na rozvoj všestranných všeobecných schopností – k rozvoji úchopu míče, poskoky, výskoky, běh, postřeh atd.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Pondělí 15:15 – 16:00 hod

Cílem kroužku je procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření se na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Kroužek je veden zábavnou formou, s využitím logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se o tzv. logopedickou prevenci. Jsou zde zařazeny: sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadla, rozpočítadla, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem, vyprávění pohádek podle předlohy i bez, dramatizace pohádek – hra na divadlo, grafická cvičení s doprovodnými říkadly.

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí

PLAVECKÝ VÝCVIK

Úterý 09:40 – 10:25 hod

V naší školce probíhá také plavecká příprava, pod dozorem zkušených instruktorů. Děti se seznamují s vodním prostředím, odbourávají strach z vody a postupně se učí základům plaveckého umění. Aprobace od 4 let věku + zvládnutá sebeobsluha. Bližší informace pro rodiče našich dětí jsou k dispozici v „Rodičovské sekci“ —> Informace pro rodiče —> Předplavecká výuka dětí.

Na kroužek je potřeba:

 • plavky (dívky jednodílné), ručník, plavecké brýle, mýdlo, plavecká čepice, lahev s pitím, menší snack a vše dát do batůžku, který je dítěti pohodlný k nošení

Doba trvání 1 lekce:

 • 45 minut

Cena:

 • 2800 Kč/pololetí/dítě

Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny.

Dále krom výše uvedených kroužků je možné využít tzv. externích kroužků, které jsme schopni zprostředkovat. Probíhají mimo budovu naší MŠ. Jedná se zejména o kroužky jezdectví, golf, tenis, balet, apod., podmínkou pro vypsání podobných kroužků je dostatečný počet zájemců. Pokud byste měli zájem o zařízení obdobného kroužku a víte, že mezi rodiči by bylo více zájemců, neváhejte kontaktovat management mateřské školy. Budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců.

Aktuality

Fotogalerie

Mnohem více fotografií je na Facebooku Sledujte aktuální dění v naší soukromé mateřské školce prostřednictvím sociální sítě Facebook.

ZOBRAZIT ČLÁNEK »